Hållbar utveckling

I vårt uppdrag ingår att arbeta för hållbar utveckling; att öka kunskapen om begreppet hållbar utveckling och att omsätta kunskaperna i praktiskt arbete.

HÅLLBAR UTVECKLING kan definieras som

"En utveckling som möter behovet hos nuvarande generation utan att kompromissa med möjligheten för framtida generationer att tillgodose sina behov" (FN 1987)

Strävansmål Lpfö 98 Reviderad 2010

"Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra."

"Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen."

"Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap."

Uppdaterad: